Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Általános Szerződési Feltételek

FOXER KFT

Általános Szerződési Feltételek

 

Ezen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) - elnevezésnek megfelelően - minden, a FOXER KFT által kötött szállítási vagy vállalkozási szerződésnél a szerződés részét képezi.

Az ÁSZF rendelkezéseitől csak írásba foglalt közös megegyezéssel lehet eltérni.

 

Az előzetes tárgyalás, ajánlattétel, megrendelés visszaigazolás során bármely időpontban és munkafázisban, szóban vagy írásban  a FOXER hivatkozhat az ÁSZF-re, megjelölve annak elérhetőségét, kérés esetén a Megrendelő rendelkezésére bocsátja ezen ÁSZF-t elektronikus dokumentum formában valamint szóban is tájékoztatást ad annak lényeges tartalmáról.

Az ÁSZF közzétételi helye: www.foxer.hu

 

GDPR: FOXER KFT a Vevői privát, pénzügyi, bizalmas, üzleti titokként kezelendő adatot harmadik fél részére nem adja ki. FOXER KFT nem felel a tőle független, harmadik fél mint szolgáltató (IT) általi hibás adatkezelésért, CLOUD és WEBSHOP szolgáltatás adatvédelmi hibájából származó adatszivárgásért.

WEBSHOP szolgáltatója és adatkezelője az UNAS Online KFT  H9400 Sopron, Kőszegi út 14

Cg.08-09-015594.    Adószám:14114113-2-08

A WEBSHOP használata során a szolgáltatást biztosító adatkezelő adatkezelési szabályzata érvényes.

 

 

 • / A szerződés létrejötte

Bármely szerződés létrejöttének érvényességi feltétele a nyilatkozatok írásba foglalása. Ugyanez vonatkozik a szerződés módosításával, teljesítésével, illetve megszüntetésével kapcsolatos nyilatkozatokra is. Szerződő felek érvényes írásbeli nyilatkozatoknak tekintik a telefaxon, illetve E-mail-en tett nyilatkozatokat is abban az esetben, ha a szerződő fél, továbbá a nyilatkozatot tevő személy neve megállapítható. A WEBSHOP-ban leadott megrendelés esetén a szerződés nem a megrendelését beérkezését igazoló automatikus válaszüzenettel, hanem a megrendelés visszaigazolással jön létre.

 

Amennyiben a megrendelést nem előzte meg ajánlat tétel, úgy az írásba foglalt megrendelésre a FOXER KFT részletes visszaigazolást készít, melynek része az ÁSZF. A visszaigazolásra a megrendelő elfogadó nyilatkozatot köteles tenni. A szerződés 5 munkanapon belül az elfogadó nyilatkozattal jön létre. A szerződés létrejön abban az esetben is a 6.napon, ha Megrendelő a visszaigazolást követő 5 munkanapon belül írásos nyilatkozatot nem tesz.

 

Amennyiben a megrendelés a FOXER KFT korábban tett részletes ajánlatára hivatkozik - feltéve, hogy nem járt le az ajánlati kötöttség időtartama -,úgy a szerződés a megrendelés visszaigazolásával, annak feltételeivel jön létre.  Az ÁSZF minden esetben az ajánlat részét képezi. Az ajánlat tartalmazza továbbá az ajánlati kötöttség időtartamát is.

 

Amennyiben a Megrendelő elfogadó nyilatkozata akár az ajánlat/visszaigazolás, akár az ÁSZF tekintetében eltérést tartalmaz, úgy a szerződés mindaddig nem jön létre, amíg a FOXER KFT az eltérésre vonatkozóan külön nyilatkozatot nem tesz.

 

Shop.foxer.hu WEBSHOP felületen indított megrendelésekre ugyanezen feltételek vonatkoznak.

Shop.foxer.hu WESBSHOP használatához kapcsolódó felek közötti email levelezés a szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

 

 

 • / A szerződés teljesítése

A teljesítési határidőt a megrendelés visszaigazolás/szerződés  tartalmazza.

A teljesítés helye az ajánlatban /visszaigazolásban meghatározott hely. Erre vonatkozó rendelkezés hiányában a teljesítés helye a FOXER KFT 6034 Helvécia, Gazdasági dűlő 17. szám alatti telephelye.

A termék kiadása előzetes egyeztetést követően munkanapokon 08:00-tól 15.00 óráig történik.

Az ettől eltérő teljesítési helyre és az azzal összefüggő költségekre az előzetes árajánlatban foglaltak az irányadóak.  A költségviselés módját (paritást), az árajánlat/visszaigazolás tartalmazza. Megrendelő részére történő díjmentes  áru kiszállítás kizárólag külön megállapodás esetén áll fenn.

 

A szerződésszerű teljesítést az átvételkor aláírt bizonylat, illetve szállítólevél tanúsítja. A szerződésszerű teljesítés a termék beépítésre alkalmas kivitelét, közúti árufuvarozásra alkalmas csomagolását, mennyiségi és minőségi megfelelőségét jelenti.

Amennyiben a berendezés szállítását és a beüzemelését a FOXER KFT végzi, a Megrendelő köteles a leszállított berendezés felelős őrzéséről gondoskodni a beüzemelésig. A nem megfelelő tárolásból és őrzésből adódó károk költségviselője a Megrendelő. A FOXER KFT a berendezés, termék átadása vagy kiszállítása előtt fotókat készít, melyek bizonyító erejűek későbbi, áru átadást követő reklamációs  esetben.

Amennyiben a Megrendelő nem fogadja el a szerződésszerűen felajánlott teljesítést, úgy a termék a FOXER KFT felelős őrzésébe kerül. Ebben az esetben a FOXER KFT jogosult a számla kiállítására, valamint a felelős őrzéssel járó valamennyi költség érvényesítésére a Megrendelővel szemben.

Amennyiben a szerződés szerinti teljesítés Megrendelő kötelezettségének teljesítése miatt hiúsul meg, FOXER KFT jogosult a számla kiállítására, valamint a felmerült többletköltségek elszámolására Megrendelővel szemben.

A FOXER KFT késedelme esetére kártérítés vagy kötbér kizárt, kivéve ha ebben külön szerződésben előzetesen megállapodtak.

 

A FOXER KFT jogosult az ajánlat/visszaigazolásban olyan kockázati eseményt, vagy feltételt meghatározni, melyre ráhatással nem bír, és amelynek bekövetkezése esetén a szerződésszerű teljesítés részéről nem lehetséges. A kockázati esemény bekövetkezésekor a FOXER KFT mentesül szerződéses kötelezettsége, valamint kár és költségtérítési felelőssége alól.

 

 • / Fizetési feltételek

A FOXER KFT árfolyam kockázatot kizárólag a kibocsátott számlák fizetési határidejéig vállal.

A fizetési határidőn túli számlakiegyenlítés esetén késedelmi kamatot és árfolyam veszteséget jogosult felszámítani.

A FOXER KFT jogosult az ajánlatában/visszaigazolásában előleg kikötésére, és arra, hogy a beszerzés, vagy gyártás megkezdését ezen összeg teljesítéséhez kösse.

A fizetés módját és határidejét az ajánlat/visszaigazolás vagy külön szerződés tartalmazza.

Teljesítés devizaneme: EURO vagy HUF

 

Erre vonatkozó rendelkezés hiányában a fizetési módja:

 • megrendeléskor 50% banki átutalás 3 napos fizetési határidővel
 • 50% áruátvételt megelőzően úgy, hogy az áru átvételekor az összeg a FOXER KFT bankszámláján jóváírva legyen.

 

A FOXER KFT által biztosított - előzőekben nem említett - egyéb fizetési kedvezmény (árengedmény, részletfizetés) érvényesíthetőségének feltétele a határidőben történő fizetés. Amennyiben a Megrendelő a fizetéssel késedelembe esik, úgy a FOXER KFT jogosult a fizetési kedvezményt külön nyilatkozat nélkül visszavonni, és a különbözetet pótlólag, illetve a teljes vételár hátralékot egy összegben leszámlázni.

 

Bármely fizetési késedelem esetén a FOXER KFT -t a mindenkori jegybanki alapkamat + 7% összegének megfelelő, de minimálisan évi 10 % késedelmi kamat illeti meg.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a FOXER KFT jogosult az általa a megrendelés teljesítéseként átadott berendezéseken fennálló tulajdonjogát mindaddig fenntartani, amíg annak teljes ellenértékét Megrendelő ki nem egyenlíti. Megrendelő tudomásul veszi továbbá, hogy a tulajdonjogból fakadó jogosultságok csak a teljes vételár megfizetése után illetik meg, azonban az áru átadás-átvételét követően a kárveszélyt teljes mértékben viselni köteles.

 

Amennyiben a Megrendelő, bármely hatályban lévő szerződése tekintetében fizetési késedelembe esik, úgy a FOXER KFT - a szerződés szegésre vonatkozó hátrányos jogkövetkezmények alkalmazhatósága nélkül - jogosult akár a késedelemmel érintett, akár az összes többi szerződéstől is elállni, a beszerzést, gyártást felfüggeszteni, a terméket visszatartani, vagy visszavenni illetve az ezektől való eltekintést biztosíték adásához kötni.

 • / Jótállási feltételek

Gépkönyvvel szállított terméknél a gépkönyv tartalmazza a jótállási feltételeket, amely a Vevő részére történő átadás napját követő 12 hónap rendeltetésszerű használat és az alábbi feltételek teljesülése esetén:

 • Jótállást csak a berendezés igazolt tulajdonosa, üzemeltetője érvényesíthet érvényes

                      jótállási jeggyel, az abban rögzített feltételekkel.

 • Nem terjed ki a kopó, üzemszerűen elhasználódó és fogyó alkatrészekre.
 • A beüzemelést szakképesítéssel rendelkező és az adott berendezés üzemvitelét  és                       

                      biztonság technikáját ismerő, szakipari beüzemelő helyezheti üzembe . Feltétele a FOXER

                      részére leadott beüzemelési szándék értesítés és FOXER általi visszaigazolás.

 • A beüzemelést a FOXER KFT által kijelölt beüzemelő korlátozás nélkül előzetes bejelentés

                      nélkül elvégezheti.

 • Tűzvédelmi rendszerrel felszerelt berendezést kizárólag a FOXER KFT helyezheti üzembe

                      - beleértve az elektromos betáp bekötését is a FOXER által szállított vezérlő szekrénybe-

 • A beüzemelés helyén a Megrendelő köteles igazolni, hogy
  • - villamos hálózata túlfeszültség védelemmel és villámvédelemmel ellátott
  • - villamos hálózata érintésvédelmi és szabványossági feltételeknek megfelel
  • - villamos hálózatán az elektromos betáplálás 3x230/400VAC/N/F/ kiépített és

                                hibátlan

 • - a Megrendelő által biztosított elektromos tápellátás az adott terhelésre méretezett
 • A termék átadás- átvétele után a garancia érvényesítéséhez Megrendelőnek kell gondoskodni a termék szervizbe történő visszaszállításáról és az ezzel kapcsolatos költségek viseléséről. Amennyiben a berendezés beépítése, mérete nem teszi lehetővő a visszaszállítást, a FOXER szervizcsoportja helyszíni kiszállással biztosítja a javítást. A kiszállás díjköteles.
 • A jótállás jegynek egyeznie kell a FOXER-nél arhívumban lévő másolattal.
 • A FOXER KFT jogosult a jótállási kötelezettségét az ajánlatban/visszaigazolásban vagy szerződésben felsorolt berendezésekre vonatkozóan karbantartási szerződéshez kötni.

 

Jótállást kizáró okok:

 • Áruszállítás, daruzás, tárolás, szándékos rongálás során keletkezett kár
 • A gép beüzemelése a FOXER jóváhagyása nélkül
 • Nem szakszerű telepítés, beüzemelés
 • FOXER részére jótállási igény és hibajelentés nem lett megküldve
 • Illetéktelen javítási kísérlet
 • Tűzvédelmi rendszerrel felszerelt vagy Tűzvédelmi Megfelelőségi Tanúsítvánnyal rendelkező berendezés nem FOXER általi üzembe helyezése
 • Nem rendeltetés szerinti használat
 • A berendezésen az időszakos karbantartások egyáltalán nem vagy nem megfelelően lettek elvégezve.
 • Természeti katasztrófák (vihar, víz, villámcsapás, jégverés, földrengés) által okozott károk.
 • Ha a javítás elvégzése bármilyen okból akadályoztatva van (elzárt tér, hozzáférhetetlenség, helyhiány)
 • Bármely villamos betáplálás oldali hiba
 • Jótállási idő letelt
 • hamísított, módosított, arhívumban lévő másolattól eltérő jótállás jegy bemutatása
 • beépített tűzvédelmi rendszer emberi mulasztás általi aktiválása, beleértve az illetéktelen elektromos vagy mechanikus beavatkozást is.
 • Tűzvédelmi rendszerrel felszerelt berendezés vezérlőszekrényébe a Megrendelő részéről történő bármilyen beavatkozás -beleértve a FOXER KFT engedélye nélküli elektromos

betáp bekötést is - azonnali garanciavesztéssel és biztonsági kockázattal jár.

 

Büntetőjogi felelősség

A FOXER által szállított bármely berendezésen észlelt, gépkönyvi utasítástól eltérő jogellenes, illetéktelen, vezérléstechnikai vagy biztonságtechnikai okból káros, életet veszélyeztető, szabadalmat sértő beavatkozás észlelése esetén FOXER jogosult káros jogkövetkezmény nélkül a beüzemelést megtagadni és vizsgálatot indítani a garancia azonnali és teljes körű megvonása mellett. Ez vonatkozik az életveszélyes elektromos csatlakozó tápellátás kiépítésre is.

A vizsgálat kiterjed az illetéktelen beavatkozás mértékére, annak végrehajtójára, az okozott biztonsági veszély fokozatának vizsgálatára. Amennyiben a beavatkozás életet veszélyeztető mértékű – beleértve a hibás, nem megfelelő feszültségszintű, érintésvédelmileg életveszélyes vagy illetéktelen elektromos tápellátás kiépítést is – FOXER a feltárt veszélyről tájékoztatást ad, mérlegeli a szakhatóságok értesítését és a büntető feljelentést valamint mentesül minden kártérítési és büntetőjogi felelősség alól. 

 

A veszély mértékének megállapításához FOXER külső szakértőt kérhet fel, melynek költségét a Megrendelő köteles megtéríteni.

 

5./ Szerződés módosítása, elállás

A szerződés létrejöttét követően a megrendelés módosítása, vagy a megrendeléstől való elállás esetén a Megrendelő teljes kár- és költségviselési felelősséggel tartozik a FOXER KFT felé. Különösen  fennáll ez a felelősség a már teljesített beszerzés, gyártás, szerelés illetve a teljesítés érdekében megrendelt egyéb szolgáltatások költségeinek tekintetében.

Amennyiben a szerződés létrejötte után a Megrendelő fizetőképességét érintő jelentős változás következik be, úgy a FOXER KFT - a szerződésszegésre vonatkozó hátrányos jogkövetkezmények alkalmazhatósága nélkül - jogosult

- a szerződéstől elállni, és kárának megtérítését követelni,

- a beszerzést, gyártást felfüggeszteni,

- a terméket visszatartani, vagy visszavenni

illetve az ezektől való eltekintést biztosíték adásához (kezességvállalás, zálogjog alapítása, stb.) kötni.

 

6./ Együttműködés

Szerződő feleket a szerződés hatálya alatt együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében kölcsönösen elősegítik a másik fél szerződésszerű teljesítését, illetve egymást kellő időben tájékoztatják a szerződést, vagy annak teljesítését érintő kérdésekben. Szerződő felek kötelesek minden, az együttműködési kötelezettség, illetve tájékoztatás elmulasztásából eredő kár és költség viselésére.

Szerződő felek, a másik félről tudomásukra jutott információt üzleti titokként kötelesek kezelni.

Az ajánlatkéréssel, megrendeléssel, elfogadó nyilatkozattal átadott dokumentációt a FOXER KFT nem köteles visszaszolgáltatni a Megrendelőnek, ugyanakkor annak tartalmát üzleti titokként kezeli.

 

 • / Illetékes bíróság és az alkalmazott jog

A szerződésből eredő jogviták elbírálására szerződő felek kikötik a FOXER KFT székhelye szerint illetékes bíróságot, illetve a magyar jog hatályát.

 

Az ÁSZF-ben és a szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv hatályos rendelkezései az irányadók.

 

 

Hatályos: 2019.01.01.-től új ÁSZF közzétételéig.